Hudební festival Murten classics

Posted in Aktuality

Vážení krajané,

větši­na z nás s poh­nutím bude vzpomínat na začátky exi­lu před 50 lety. Je vy­pra­cován bo­hatý pro­gram ne­jen k ju­bi­leu 50 let exi­lu, ale také k výročí vzni­ku Čes­kos­lovenské re­pub­liky 1918. Osmnáct­ka je pro nás, Čechy a Slováky, osudná. Rok 1918, 1938, 1948, 1968. Tak zvané „Pražské jaro“ proži­la spous­ta z nás s nadšením a očekáváním, jaké však bylo zklamání!

Pražské­mu jaru a exi­lu je věnován hu­dební fes­ti­val Mur­ten clas­sics, který slaví své 30. výročí.  Dirigentem a uměleckým ředitelem festiva­lu­ j­e pan Kaspar Zehnder­, šéfdirigent Symfonického orchestru Biel-Solothurn, ­ který­ b­yl v letech 2005 - 2008 šéfdirige­nt­em Pražs­ké fil­har­mo­nie. Byla to je­ho­ idea,­ d­át do programu festivalu 2018 skladby ­mn­ohých če­ských ­kom­po­nistů.

Za­ha­jo­vací kon­cert bude 16. srpna 2018, na pro­gra­mu je Sme­ta­no­va "Má vlast". Hrát bude pod jeho tak­tovkou Janáčko­va fil­har­mo­nie z Ost­ravy.

Kon­cer­ty v Mur­tenu (za pěkné­ho počasí na záme­ckém nád­voří, za deště v koste­le, jen něko­lik kroků od nádraží) jsou vel­mi dobře navštěvovány a větši­nou vel­mi brzy vy­prodány. O kon­cert bude velký zájem, již dnes si poz­na­me­ne­jte da­tum za­ha­jo­vacího kon­cer­tu. Pro­gram dalších kon­certů se doz­víme poz­ději, až bude sesta­ven de­fi­ni­tivní pro­gram. Po­kud bys­te chtěli již teď závazně re­ser­vo­vat vstu­pen­ku, která stojí 70 Fr., obraťte se na ses. Svo­bo­do­vou (e-mail: jiri.svoboda@sunrise.ch , te­le­fon 032 685 57 84). Eva Svobodová, Sokol Solothurn